Facebook Google+ Twitter YouTube
magyar
OK
Keresési találatok "" kifejezésre, 0 db találat:

Adatkezelési tájékoztató

A Bálna

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. (http://www.balnabudapest.hu/ domain)adatvédelmi nyilatkozat.

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

A BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/a, adószám: 12006003-2-4), mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A BFVK Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket az érintett a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban adott meg.

1. Definíciók

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

adatfeldolgozás jelenti az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik,

adatfeldolgozó jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatkezelő nevében személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés jelenti az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint az adat további felhasználásának megakadályozását, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítését,

adatkezelő vagy BFVK Zrt. jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

adattovábbítás jelenti az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét,

érintett jelenti a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt,

harmadik személy jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,

hatóság jelenti az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése,

hozzájárulás jelenti az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

info törvény jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt,

személyes adat jelenti azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Az adatkezelés alapelvei

a)    A BFVK Zrt.  a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembe vételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli.

b)    A BFVK Zrt. biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, a személyes adatok további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek.

c)    A BFVK Zrt.  csak olyan személyes adatokat kezel, ami az adatkezelés céljához elengedhetetlen és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. A BFVK Zrt.  a személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait hírlevél küldésének céljából kezeli.

Az érintett születési idejének és nemének kezelésének célja az érintettet potenciálisan érdeklő szolgálati információk megküldése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad, és amelyet a megerősítő e-mailben található linkre kattintással erősít meg.

5. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/a; adószám:12006003-2-41).

A BFVK Zrt. alkalmazásában álló, a Bálna Budapest marketing tevékenységével foglalkozó munkatárs jogosult az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni.

6. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A hírlevél küldésével kapcsolatban megadott adatok tekintetében adatfeldolgozó

A Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Palóc u 3. IV. em. 5; cégjegyzékszám: 01-09-731103). A Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál a BFVK Zrt. http://www.balnabudapest.hu/ domain alatt működő honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai jogosultak az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni.

7. Az adatkezelés időtartama

a)    Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától kezeli.

b)    Az adatkezelő a személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül törli.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogosult az BFVK Zrt.-től személyes adataira vonatkozó tájékoztatást kérni, a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását kérni.

A BFVK Zrt.  az érintettet a személyes adatainak helyesbítéséről, illetve törléséről vagy zárolásáról az érintettet, illetve azokat, akik részére az adatokat továbbították értesíti.

 

9. Tájékoztatás

Az érintett kérelmére a BFVK Zrt. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes.

A BFVK Zrt.  az Info törvényben meghatározott esetekben jogosult a tájékoztatás nyújtását megtagadni. Amennyiben a BFVK Zrt.  megtagadja a tájékoztatás nyújtását, akkor írásban közli az érintett-tel, hogy az Info törvény mely rendelkezése alapján került sor a tájékoztatás megtagadására, a tájékoztatja az érintettet a hatósághoz fordulás lehetőségéről és a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

10. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a BFVK Zrt.  rendelkezésére áll, a személyes adatot a BFVK Zrt.  helyesbíti.

11. Törlés

A BFVK Zrt.  az érintett személyes adatát töröli, ha a személyes adat kezelése jogellenes, az érintett a személyes adatának törlését kéri, a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve, ha a személyes adatok törlését bíróság vagy a hatóság elrendelte.

12. Zárolás

A BFVK Zrt.  az érintett személyes adatát zárolja, ha az érintett a személyes adatának zárolását kéri vagy törlés helyett az érintett személyes adatát zárolja, ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.

13. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

a)    Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén); ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

b)    A BFVK Zrt.  a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

c)    Ha a BFVK Zrt.  az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

14. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

a)    Az érintett a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a hatósághoz bejelentést tenni az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

b)    Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az érintett jogainak megsértése esetén, illetve amennyiben nem ért egyet a BFVK Zrt.  azon döntésével, amelyet a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tiltakozása tekintetében hozott. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

15. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

a)    A BFVK Zrt.  jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított adtakezelési tájékoztató a www.balnabudapest.hu domain alatt működő honlapon történő nyilvánosságra hozatal napjától alkalmazandó.

b)    A BFVK Zrt.  az adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintettet a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címére küldött e-mail útján értesíti.

c)    Amennyiben az érintett a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor jogosult a személyes adatai törlését kérni a BFVK Zrt.-től. Az érintett személyes adatai törlése esetén a BFVK Zrt.  nem küld további hírlevelet az érintett részére.


Esemény, hír neve

Adatkezelési tájékoztató


Helyszín

A Bálna


Kiemelt hírek

Újra nyitva tart a Bálna!

Újra nyitva tart a Bálna!

Tisztelt Látogatóink,  Örömmel tájékoztatjuk...

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a Bálna Budapest legfrissebb híreiről,...

Helyszínbérlés rendezvényekhez a Bálnában

Helyszínbérlés rendezvényekhez a Bálnában

Rendezze meg a Bálnában! Farsangi bál? Szalagavató? Céges...

Milyen helyekre ülhetsz be a Bálna teraszán?

Milyen helyekre ülhetsz be a Bálna teraszán?

A Bálna teraszán a Bálna Terasz, az Esco Bar & Café, az...

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. | E-mail: kapcsolat(kukac)balnabudapest.hu